Obchodní podmínky | TONSTAV-SERVICE s.r.o. E-SHOP

Na úvod » Obchodní podmínky

 
 

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu TONSTAV-SERVICE_ESHOP (dále jen "prodávající"je: 


TONSTAV-SERVICE  s.r.o. 
Okružní 630 
370 14 České Budějovice 

IČ: 63907887 
DIČ: CZ 63907887 
e-mail: eshop@tonstav-service.cz 
tel: +420 387 840 111 
Společnost je plátcem DPH 

Zodpovědná osoba: 
Ing. Martin Trešl, tel.: +420 387 840 111, email: tresl@tonstav-service.cz

 

Všeobecná ustanovení

 • Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. její nedílnou součást.
 • Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami (dále jen podmínky) a kupující se zavazuje toto objednané a předem zaplacené zboží převzít.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy po-záručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se může vyžadovat formální potvrzení objednávky prodávajícím jinak smlouva vzniká samotným zaplacením a dodáním zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s datem úhrady ze strany kupujícího.

 

Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na e-shopu prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání a zaplacení. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za objednané zboží na účet prodávajícího. Cena dopravného je platná pro dodání na území ČR, pro dopravu do zahraničí bude zákazník informován o ceně pracovníky e-shopu.

Originál daňového dokladu obdrží kupující spolu se zbožím, pokud nebylo ujednáno jinak.

 

Záruční podmínky

Poskytované záruční podmínky jsou v souladu s platnou legislativou České republiky.

 

Dodací podmínky

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Některé produkty díky svým rozměrům neumožňují dopravu přepravní službou, proto je u nich umožněn jen osobní odběr. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Ceny dopravného jsou platné pro dodání na území České republiky, v případě požadavku na zaslání do zahraničí bude cena dopravného kalkulována individuálně a zákazník bude kontaktován pracovníky e-shopu k odsouhlasení a bude mu zaslán nová zálohová faktura s uvedenou správnou cenou dopravy do zahraničí.

  

Reklamace

Uplatnění rozporu s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Pravidla pro úspěšně vyřízení reklamace

Jako v každém obchodě, tak i v e-shopu  TONSTAV-SERVICE_ESHOP  může chtít kupující zakoupené zboží reklamovat. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím
 • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
 • Pokud je zboží poškozeno dopravou, ihned při převzetí zboží od dopravce sepíše kupující protokol o škodě a vymáhá úhradu škody na dopravci.
 • Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením.
 • Zboží, které je reklamováno, je nutné vrátit včetně dokladu o jeho zakoupení a záručního listu. Dále je nutné přiložit přesný popis závady.
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
 • Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, při dopravě zboží, při živelné pohromě apod.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
 • Zboží v reklamačním řízení kupující nezasílá prodávajícímu na dobírku, doporučujeme také pojištění jeho dopravy.


Místo reklamace

K vyřizování reklamací použijte následující kontakt:

TONSTAV-SERVICE  s.r.o. 
Okružní 630 ,
370 14 České Budějovice 
IČ: 63907887 
DIČ: CZ 63907887 
e-mail: eshop@tonstav-service.cz 
tel: +420 387 840 111 

 

Odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
2. Do 14 dnů má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující-spotřebitel o svém odstoupení od kupní smlouvy písemně informovat prodávajícího :  TONSTAV-SERVICE s.r.o.,Okružní 630, 370 14, České Budějovice formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem) a současně zboží fyzicky vrátit prodávajícímu na výše uvedenou adresu.

4. Platba je vrácena dle dispozice kupujícího-spotřebitele po obdržení vráceného zboží.

5. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující-spotřebitel.
6. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 7. Kupující-podnikatel, který nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na subjekt s uvedením identifikačního čísla) nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů bez uvedení důvodu

 

Ochrana osobních dat

Prodávající respektuje důvěrnost informací a údajů o kupujících a veškeré poskytnuté údaje chrání před zneužitím a nesděluje třetím osobám.

              Fyzická osoba musí při registraci uvést následující údaje :

 • jméno a příjmení
 • úplná poštovní adresa
 • telefonické, případně e-mailové spojení

 

                 Právnická osoba musí uvést následující údaje o firmě:

 • jméno firmy
 • úplná poštovní adresa
 • telefonické, e-mailové popř. faxové spojení
 • IČ, DIČ
 • bankovní spojení

Přístup registrovaných zákazníkům do e-shopu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které registrovaný zákazník musí chránit před zneužitím třetí osobou. Za zneužití přístupového hesla provozovatel e-shopu nenese žádnou odpovědnost.

Používáním internetového obchodu  TONSTAV-SERVICE_ESHOP  souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech pro marketingové účely prodávajícího.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek v uvedeném znění. Práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Vztahy a případně vzniklé spory na základě smlouvy, budou řešeny výhradně dle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi TONSTAV-SERVICE s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V tomto případě je Kupující oprávněn kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce nebo spor řešit on-line prostřednictvím platformy k tomu určené  ODR platformy. Podrobnější informace o mimosoudním řešení sporů si můžete přečíst zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme, aby Kupující vždy nejdříve kontaktoval pro vyřešení nastalé situace TONSTAV-SERVICE s.r.o.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2018